Naturgeografi

Bjarne Larsen

Naturgeografi

Missing image

Jorden og landskabet

Missing image

Klima og vejr

Missing image

Ressourcer og bæredygtighed

NaturgeografiUndervisning

Naturgeografiundervisningen beskriver og forklarer globale mønstre og forskelligheder i udbredelsen heraf. Naturgeografi er et naturvidenskabeligt fag, hvor der arbejdes med de grundlæggende processer og naturforhold på Jorden, og deres betydning for menneskers livsvilkår. I Naturgeografi lægges mest vægt på naturforhold og deres samspil med menneskers livsvilkår, uden at udelade den samfundsvidenskabelige side af geografifaget.

Naturgeografi findes som fag på C-niveau og B-niveau. Generel er kravet om indhold ret enslydende, men i Naturgeografi B lægges der større vægt på selvstændighed i arbejdet, og der forventes en dybere forståelse af de faglige områder


Naturgeografiske processer og naturforhold

Faget Naturgeografi beskæftiger sig med geografiske og geologiske forhold og processer i verden og hvordan mennesker tilpasser sig, udnytter, regulerer, ændrer og forvalter naturen og hvilken betydning det har for menneskers livsvilkår. Når forhold og udviklingsprocesser forskellige steder i verden undersøges, er det helheden, der er udgangspunktet. Målet er en struktureret og sammenhængende omverdensforståelse, som kan give baggrund for en kvalificeret stillingtagen til aktuelle geografiske problemstillinger.

Geografisk arbejde går i høj grad ud på at finde rumlige mønstre i det fænomen, der undersøges. Det vil sige, at vi undersøger om der er et mønster i udbredelsen og hvilke variationer, der evt. er i denne udbredelse, og om der kan påpeges nogle sammenhæng (relationer) for de forskellige faktorers udbredelse. Ofte vil der også indgå en tidsdimension i undersøgelsen. Er der f.eks. tale om timer, dage, år eller millioner af år i udviklingsprocessen.

Naturgeografi i Gymnasiet (stx)

Faget Naturgeografis kernestof er bygget op omkring naturlige processer og hvordan disse påvirker mennesker, samt hvordan mennesker påvirker naturen i såvel lokalt som globalt perspektiv.

Undervisningen skal tage udgangspunkt i et fagligt niveau svarende til elevernes geografifaglige viden og metodekendskab fra grundskolen.

Der skal arbejdes med kernestof inden for en række forskellige områder.

Naturgeografiundervisningen skal tage udgangspunkt i aktuelle og virkelighedsnære problemstillinger og tilrettelægges i temaer. På B-niveau skal der endvidere arbejdes med konkrete cases.
Der skal i undervisningen indgå eksperimentelt arbejde, herunder feltarbejde og ekskursioner.

Kernestoffet

I Naturgeografi skal der arbejdes med følgende kernestof, der er tæt forbundet og kan kobles på mange forskellige måder:

 • Jordens og landskabernes processer
  • Jordens udvikling, herunder den pladetektoniske model, jordskælv og vulkaner
  • Geologiske processer og kredsløb og mennekskers anvendelse af ressourcer
  • Det globale kulstofkredsløb i geogaglige sammenhænge
  • Natur- og menneskeskabte landskabers dannelse, udvikling og betydning for produktion og samfund

 • Klima og vejrs betydning for menneskets livsvilkår
  • Det globale vindsystem og klimasystemet herunder klimazoner og plantebælter
  • Vandets kredslb, herunder grundvandsdannelse samt udnyttelse af vandressourcer
  • Klimaets betydning for produktion og menneskers grundlæggende livsvilkår
  • Klimaændringer og samfundsudviklingens klimapåvirkning

 • Innovation, bæredygtighed og ressourceforvaltning
  • Bæredygtig udvikling under forskellige natur- og samfundsforhold, herunder forbrugs- og produktionsmønstre
  • Teknologiudvikling uånder forskellige natur- og samfundsforhold
  • Jordens energiressoåurcer herunder energistrømme, energiteknologier og energiforbrug
  • FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling

Kernestoffet skal suppleres med andet stof, og de to stofområder skal tilsammen udgøre en helhed. Det supplerende stof skal omfatte natur-, samfunds- og kulturfaglige problemstillinger med relation til kernestoffet. Dele af kernestofet og suplerende stof skal vælges og behandles, så det kan bidrage til det faglige samspil mellem fagene og i studieretningen.

Formål

Naturgeografi skal give dig en grundlæggende, almendannende viden og kundskaber om geografiske og geologiske forhold i verden. Gennem fagets problemorienterede og eksperimentelle tilgang skal din interesse og forståelse for ny viden og teknologiske innovationers betydning for udnyttelsen af naturens ressourcer udvikles. Naturgeografi skal give dig en struktureret og sammenhængende omverdensforståelse, så du kan forholde dig til aktuelle geofaglige problemstillinger og bliver i stand til at foreslå kvalificerede løsningsmodeller.


Faglige Mål

De faglige mål i naturgeografiundervisning er, at du skal kunne:

 • Benytte fagets fagsprog.

 • Identificere, genkende og klassificere rumlige mønstre.

 • Udføre simple former for empiribaseret arbejde i laboratorium og i felten.

 • Udvælge og anvende digitale kort, geoinformation samt andre geofaglige repræsentationsformer.

 • Give en beskrivelse af udviklingsforløb og processer i naturen og menneskets omgivelser baseret på empiriske data og observationer.

 • Indkredse geofaglige problemstillinger og anvende enkle problemformuleringer i analysen af naturen og menneskets omgivelser.

 • Forstå og kritisk anvende geofaglige modeller og enkle matematiske modeller som repræsentationer af virkeligheden.

 • Formidle geofaglig viden og forholde dig til den aktuelle samfundsdebat ogm geofaglige emner med mulig inddragelse af teknologiske og innovative løsningsmuligheder.

 • Demonstrere viden om naturgeografis identitet og metoder.

 • Behandle problemstillinger i samspil med andre fag.

På B-niveau er kravene om selvstændighed i planlægning og arbejde med de enkelte punkter større.

Se evt. Læreplan for Naturgeografi som PDF:
Læreplan for Naturgeografi B - stx - stx, august 2017 (bilag 119)
Læreplan for Naturgeografi C - stx - stx, august 2017 (bilag 120)